USD
EURO
ALTIN

Diyanet İşleri Başkanlığı Naklen Tekniker Alımı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “Tekniker” alımı yapılacaktır. M Ü N H A L K A D R O L A R I N BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ Merkez Teşkilatı Tekniker […]

Diyanet İşleri Başkanlığı Naklen Tekniker Alımı
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “Tekniker” alımı yapılacaktır.

M Ü N H A L K A D R O L A R I N
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Merkez Teşkilatı Tekniker T.H.S 5
Taşra Teşkilatı Tekniker T.H.S 31
T O P L A M 36

I- Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Duyuru eki tablo-2 ve tablo-3’de yer alan fakülte veya en az iki yıl süreli yüksekokulla rın birinden mezun olmak,

3. Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde çalışıyor olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirtilen eş değer kadrolardan birinci, ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci kademedeki kadroların (altıncı ve yedinci kademedeki kadrolar hariç) birinde çalışıyor olmak veya bu kadrolarda müktesebi bulunmak.

II- Başvuru Şe kli, Ye ri ve Zamanı

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimler ine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlükle r ine tarihlerinde istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

2. Başvurular 18.04.2017 (saat 08:30)-28.04.2017 (saat 16:30) tarihlerind e alınacaktır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) görevlileri tarafından Başkanlığım ız DİBBYS (İKYS) programı üzerinden alınacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III-Başvuru İçin Ge rekli Belge le r

1. T.C. kimlik numara lı kimlik belgesi,

2. Adayın öğrenim durumunu gösterir Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3. Başvuru yaptığı unvanda çalışma ya mani bir engeli bulunmadığına ve sabıka durumuna ilişk in yazılı beyanı.

IV- Sınavın Şe kli, Ye ri, Sınav Konuları ve De ğe rle ndirme

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir.

3. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sınavda adaylara Mesleki Bilgi – Mesleki Yetenek (60 puan) ve Genel Kültür – Genel Yetenek (40 puan) alanlarında sorular yöneltilecektir.

5. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemler i ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi üzerinden gerçekleştirecek lerd ir.

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- İtirazlar

1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- Kadroların Dağılımı, Başarı Sıralaması ve Atama İşlemleri

1. Atama yapılacak kadroların bulunduğu iller ve dağılımı duyuru eki tablo -1’de yer almaktadır.

2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

4. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VII- Diğer Hususlar

1. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştir me sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacakt ır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümle ri geçerlidir.

VIII- İletişim

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversite le r Mah. Dumlup ınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

İlan metni için tıklayınız. DİB-Duyuru

YORUMLAR


    0 YORUM

hacklink al Türkçe Dublaj Filmler hack forum tickmillkonulu pornomasaj sexporno izle